Vedtekter for Hemne Båtforening

VEDTEKTER For Hemne Båtforening. 

 

nytt utkast av 15.5.20

 1. FORMÅL

  Foreningens formål er å samle alle båtinteresserte i Hemne og omegn for ved felles opptreden å arbeide for de interesser som ligger foreningen nær:

 1. Å søke fremmet en sunn og sikker båtsport.

 2. Opplagsplass og betryggende havneplass.

 3. Å utbygge det kameratslige forhold innen foreningen.

   
 1. MEDLEMSKAP

Alle interesserte kan opptas som medlemmer i foreningen. Medlemmer som er til forargelse for medlemmer og publikum for øvrig og kan skade foreningens formål og omdømme, eller ikke retter seg etter fastlagte lover og regler, kan av styret bli suspendert, og i grove tilfeller ekskludert fra foreningen. Denne avgjørelsen kan av vedkommende medlem påklages/ankes til første årsmøte. Årsmøtet kan avgjøre slike saker endelig med vanlig stemmeflertall. Det ekskluderte medlemmet mister da retten til båtplassen sin. Båtforeningen kan kjøpe plassen til markedspris, eller eier blir pålagt å selge den selv innen 6 måneder.

 
 1. KONTINGENT

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten skal betales innen utgangen av Mai. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år strykes.

 
 1. BÅTPLASS

Ledig båtplass kan kjøpes til en pris som fastsettes av årsmøtet. Årsmøtet fastsetter også årsavgift til dekning av tomteleie, strøm, vedlikehold og avgift for leie av opplagsplass. Maks båtstørrelse er fastsatt til 34 fot skroglengde (dette er i samsvar med garantivilkårene fra bryggeprodusenten). Med 10,25 m utriggere tillates 40 fot skroglengde.

 
 1. LEDELSE

  Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer:

  Formann, kasserer, sekretær og to medlemmer.

  Styret velger selv nestformann.

  Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer, hvorav formannen eller nestformannen er til stede.

  Signatur tildeles Styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

  Styret skal:

 1. Lede driften av båthavna i samsvar med retningslinjer vedtatt på årsmøtet.

 2. Framlegge årsmelding og revidert regnskap for årsmøtet.

 3. Sørge for forsvarlig regnskapsførsel.

 4. Ivareta båtforeningens interesser på best mulig måte.

   
 1. VALG

  Årsmøtet velger:

              Formann

              Kasserer

              Sekretær                                             

              2 styremedlemmer                              

              2 varamenn

              2 revisorer

              1 varamann for revisor                                        

              3 medlemmer til valgkomite

  Alle velges for to år. Formann, sekretær og ett medlem velges første gang for ett år. Ethvert medlem/ektefelle/samboer er valgbart. De utgåtte medlemmer av styret eller komiteene kan gjenvelges, men kan frasi seg valg for like lang tid som funksjonstiden.

   

  7. ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Møtet avholdes vanligvis innen utgangen av Mars måned hvert år. Årsmøtet skal behandle:

 1. Årsmelding framlagt av styret

 2. Revidert regnskap
 3. Fastsette medlemskontingent og havneavgifter

 4. Foreta valg
   

  På årsmøtet har hvert medlem en stemme. Avstemningen avgjøres med vanlig flertall. Vedtektsendring krever 2/3 flertall.

  Revidert 28.02.2013