Vedtekter for Hemne Båtforening

 

1.       FORMÅL

Foreningens formål er å samle alle båtinteresserte i Hemne og omegn for ved felles opptreden å arbeide for de interesser som ligger foreningen nær:

1             Å fremme en sunn og sikker båtsport.

2             Opplagsplass og betryggende havneplass.

3             Å utbygge det kameratslige forhold innen foreningen, og konstruktivt bidra til fellesskapet og felles interesse for båt- og sjøliv.

2.       MEDLEMSKAP

Alle interesserte kan opptas som medlemmer i foreningen.

3.       KONTINGENT

Medlemskontingenten og årsavgift fastsettes av årsmøtet. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år strykes. Dersom årsavgift og/eller annen utestående fordring til båtforeningen ikke blir betalt etter purringer og betalingsvarsler, kan styret inndra båtplass og ekskludere medlemmet fra foreningen (jfr pkt 6 i «Havnereglementet»).
Båtplass selges til markedspris, og eier får tilbakeført salgssummen fratrukket evt utestående gjeld og påløpte salgsomkostninger.

For båtplass tildelt etter 01.september betales ½ årsavgift.

4.       BÅTPLASS

Ledig båtplass (som båtforeningen besitter) kan kjøpes til en pris som fastsettes av årsmøtet. Årsmøtet fastsetter også årsavgift til dekning av tomteleie, strøm, vedlikehold og avgift for leie av opplagsplass. Maks båtstørrelse er fastsatt til 34 fot skroglengde for utriggere på 7 m. Med 10,25 m utriggere tillates 40 fot skroglengde. Dette er i samsvar med garantivilkårene fra bryggeprodusenten.

Framleie/utlån kan gjøres av det enkelte medlem, men styret skal uansett underrettes i slike tilfeller for å ha oversikt over hvem som til enhver tid har båt liggende på de ulike båtplassene. Samme vilkår gjelder ifm videresalg av båtplassen.

 

5.       DUGNADER

Foreningens medlemmer kan pålegges å utføre dugnadsarbeid knyttet til vedlikehold av båthavna og tilknyttede bygninger, vasking av sanitæranlegg, samt ifm eventuelle arrangementer i foreningens regi. Interne bytter på dugnadslistene kan gjøres av den enkelte, men dugnadsleder skal i slike tilfeller varsles. Den som ikke møter til dugnad eller stiller med stedfortreder pålegges en avgift fastsatt av årsmøtet.
Det er ikke anledning til å kjøpe seg fri fra oppsatt vakt på vaskeliste. Styret har fullmakt til å kunne gi firma / «upersonlige» medlemmer mulighet til å kjøpe seg fri.

6.       LEDELSE

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer:
Styreleder, kasserer, sekretær og to medlemmer.
Styret velger selv nestleder.

Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer, hvorav styreleder eller nestleder er til stede.

Signatur tildeles styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret skal:

1             Lede driften av båthavna i samsvar med retningslinjer vedtatt på årsmøtet.

2             Framlegge årsmelding og revidert regnskap for årsmøtet.

3             Sørge for forsvarlig regnskapsførsel.

4             Ivareta båtforeningens interesser på best mulig måte. 

7.       VALG

Årsmøtet velger:

Styreleder
Kasserer
Sekretær
2 revisorer
2 styremedlemmer
1 varamedlem for revisor
2 varamedlemmer
3 medlemmer til valgkomite

Alle velges for to år. Styreleder, sekretær og ett medlem velges første gang for ett år. Ethvert medlem/ektefelle/samboer er valgbart. De utgåtte medlemmer av styret eller komiteene kan gjenvelges, men kan frasi seg valg for like lang tid som funksjonstiden.

8.       ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Møtet avholdes vanligvis innen utgangen av mars måned hvert år, og innkalling skal skje med minimum 10 dagers varsel. Forslag som ønskes fremmet i årsmøte skal være styret i hende innen 15.januar.

 Årsmøtet skal behandle:

1.            Årsmelding framlagt av styret

2.            Revidert regnskap

3.            Fastsette medlemskontingent, havneavgifter og evt andre gebyrer.

4.            Foreta valg

På årsmøtet har hvert medlem én stemme. Avstemningen avgjøres med vanlig flertall. Vedtektsendring krever 2/3 flertall.
Stemmeberettigelse gis i utgangspunktet ved medlemmets fysiske oppmøte. Dersom man ikke kan møte kan fullmakt avgis til et annet medlem. Hvert medlem har kun anledning til å ta med seg én ekstra fullmakt utover sin egen stemme.

 

Vedtatt i Årsmøte 25.02.2015

 

 

 

 

Lars Ole Hageskal                                                           Alf Kåre Wæge