Havnereglement

1.           Alle som vil ha båt liggende i båthavna må være medlemmer i båtforeninga. Andelsinnskuddet må være betalt og årlige avgifter må betales i samsvar med foreningens vedtekter og årsmøtevedtak.

2.           Søknad om salg/kjøp av båtplass sendes styret. Før båtplass kan overføres må alle forfalte avgifter være betalt.
Kjøpekontrakt fylles ut og signeres av kjøper og selger, og sendes kasserer. Kjøpesum trenger ikke være oppført.
Ved salg av båtplass skal det betales en omsetningsavgift, for tiden kr 500,-, som betales av kjøper. Sjøbod kan bare eies av medlemmer med båtplass.

3.           Alle båter som ligger i havneområdet skal være forsvarlig fortøyd. Det skal benyttes strekkavlastere av gummi.
Det må ikke benyttes sjakkel som feste for fortøyninger.
Alle må påse at fortøyningene er stramme slik at båten ikke ”jager”. Det er særlig viktig at akterfortøyningene er stramme slik at skader unngås om det blåser opp.
Båtene skal være tilstrekkelig utstyrt med fendere så ikke andre båter eller brygger skades. Skade på andre båter og/eller brygger medfører erstatningsansvar.

4.           Enhver som ferdes i eller rundt havneområdet plikter å ferdes hensynsfullt og korrekt. Dette gjelder så vel på sjøen som på land. Ved ferdsel i havneområdet skal farten være så lav at det ikke oppstår fare eller ulempe for andre i området.

5.           Båtforeningen påtar seg intet ansvar ved bruk av båtplasser eller utstyr i havnen eller området for øvrig. Bruker av båtplass er selv ansvarlig for sin båt. De enkelte båteiere må selv sørge for forsikring av sine båter.

6.           Styret kan inndra båtplass hvis: 
a ) Havnereglementet gjentatte ganger blir brutt.
b ) Årsavgifter og annen gjeld til båtforeningen ikke blir betalt. Slike avgjørelser kan ankes inn for årsmøtet.

7.           Båtplass anvises av styret. Ved evt bytte av båt og tildelt plass er lite egnet, kan styret anvise ny plass / foreta innbyrdes bytte av båtplass. Ved ønske om utvidelse eller reduksjon av størrelse på båtplass, skal styret kontaktes i forkant. Særlig gjelder dette ved evt utvidelse.


8.           Båtplass kan utleies. Melding om utleie skal sendes styret (se for øvrig pkt. 1: alle som vil ha båt liggende i båthavna må være medlem av båtforeninga).

9.           Sløying av fisk og kasting av innmat må ikke foregå i havnebassenget.

10.                Toalett uten septiktank må ikke benyttes i havna. 

11.                Havna er ingen lekeplass. Alle medlemmer har rett og plikt til å vise bort folk som på en eller annen måte er til sjenanse for området, bygninger, flytebrygger, båt eller folk.

12.                Alle som bruker strøm til oppvarming av båten plikter å anskaffe strømmåler. Måler avleses minimum en gang pr år og målerstand rapporteres til kasserer.

13.                Dette reglement er vedtatt på årsmøte 25.02.2015 og kan bare endres ved nye årsmøtevedtak.

 

Kyrksæterøra 11.05.2021